globalisering

Startspot.nl

Als startpagina - Bij je favorieten - Eigen startpagina

Dating

» Meer dating!

Aanmelden

Bekijk of de naam nog vrij is en registreer de naam:

.startspot.nl

Overzicht

Wat is Globalisering?

Wat is Globalisering?

Letterlijk betekent globalisering: “verspreid raken over de hele wereld”. Door verschillende technieken en moderne communicatiemiddelen is er eerder bekend wat er aan de andere kant van de wereld gebeurt. De mensen zijn steeds afhankelijker van elkaar. Globalisering voltrekt zich op:politiek, economisch, sociaal en cultureel gebied. Deze vier ze vullen elkaar aan en versterken elkaar. Dus kan je ze niet echt onderscheiden. Het stukje over de Mcdonalds in Timboektoe verteld hier nog meer over.

Quizzzzz

Quizzzzz

We hebben hier een paar vragen voor je om te weten te komen hoeveel je van globalisering afweet, geef je antwoorden in de shoutbox. vraag 1: welk land heeft de meeste multinationals? vraag 2: wat is de valuta handel tussen de euro en de dollar? (hint vaak zie je dat in de krant) vraag 3: noem een multinational die hun vestegingen in een derde wereld land heeft, en waarom daar.vraag 4: noem een multinational die eerlijke lonen uitgeeft aan mensen in derde wereld landen. vraag 5: hoe komt het dat sommige multinationals de wereld vervuilen, terwijl andere bedrijven dat vaker minder doen.

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

We zullen ons even voorstellen Wij zijn de leerlingen van VWO+ van het Accent College Groen van Prinsterer in Vlaardingen. Voor het vak Globalisering hebben wij de opdracht gekregen een .startspot te maken. Dat doen we om mensen te informeren over globalisering. Je hebt er namelijk elke dag mee te maken, zonder dat je erover nadenkt. Wat het verder is zullen we je verder vertellen in een nieuw categorie. We gaan het hebben over o.a. wat globalisering is, multinationals, de valutahandel, en werk voor mensen in de 3e wereld landen.

MCDONLDS IN TIMBOEKTOE

MCDONLDS IN TIMBOEKTOE

Over de hele wereld drinken mensen Coca Cola, lopen mensen op Nike gympen en eten mensen een Big Mac van de McDonald’s. Dit komt omdat het steeds makkelijker wordt voor een bedrijf om zich in het buitenland te vestigen. Dankzij de technologische revolutie en de komst van het internet is de wereld kleiner geworden. Hierdoor is het makkelijker om zaken met buitenlandse partners te doen, zonder daarvoor het vliegtuig in te hoeven stappen. Ook verdwijnen in veel landen steeds meer regels m.b.t bijvoorbeeld invoerrechten en heffingen op geÔmporteerde producten. Kijk bijvoorbeeld maar naar Europa en de EU. Dit maakt het ook makkelijker om in andere landen je producten te gaan verkopen. Maar is dit voor alle partijen voordelig? Tegenstanders van de globalisering zeggen bijvoorbeeld dat de cultuur van een land verloren kan gaan door zoveel buitenlandse producten. Ook zeggen ze dat de economische verschillen tussen rijke en arme landen groter worden. Voorstanders van de globalisering zeggen op hun beurt dat het goed is dat kennis wereldwijd verspreid wordt. Mensen over de hele wereld kunnen nu een mobieltje kopen, niet alleen mensen uit het land waar de mobiele telefoon ontwikkeld is. Ook is is het mogelijk dat als twee landen handel drijven, zij hier allebei voordeel bij hebben. Maar is globalisering nou dus goed of niet?

Multinationals

Multinationals

Multinationals. Een multinational is een bedrijf die meerdere vestigingen heeft in verschillende landen. Bekende voorbeelden van Multinationals zijn: Coca Cola, McDonald’s, Puma, Nintendo, Shell, Nike, Unilever, Ford enz. Sommige multinationals hebben hun hoofdkantoor in een economisch centrum en produceren hun goederen in 3e wereldslanden of ontwikkelingslanden omdat het daar goedkoper is. Soms leiden multinationals dus tot uitbuiting of kinderarbeid. Mensen zijn het er niet overeens wat der eerste multinational was. Sommige zeggen dat het de VOC was, terwijl andere juist van mening zijn dat de VOC een voorloper was van de multinationals. Andere beweren weer dat een totaal ander bedrijf de eerste multinational was. Hoe dan ook, multinationals vergroten de wereldhandel (globalisering) en zijn erg belangerij in ons dagelijkse leven.

Werk in de derdewereld landen.

Werk in de derdewereld landen.

Werk voor mensen in de derde wereldlanden. In de derdewereld landen kan je grof weg twee baanstromen onderscheiden. Je hebt de formele baan en de informele baan. Een formele baan houdt in dat je vast betaald werk hebt en een diploma voor het werk wat je doet. Een informele baan verzin je eigelijk zelf. Mensen worden bijv. kapper, flessendopjes verkoper, dieren arts .. maar dit alles wel ZONDER diploma. De bedrijven en industrieŽn zijn meestal gecomputeriseerd zodat daar ook geen goed werk vandaan kan komen. Nog een groot aantal van de derde wereldlanden werken in de agrarische sector. Ook kinderarbeid komt vaak voor. Sommige multinationals buiten de derde wereldlanden ook uit. Kinderen bijv. moeten dag in dag uit voetballen naaien. Hier krijgen ze erg weinig geld voor. Maar het maakt de multinationals niet uit als zij maar goed verkopen. En mensen kopen graag goedkope goederen. Als deze informatie bekend wordt reageren mensen vaak geschokt en beloven de multinationals beter. Mensen protesteren daar niet tegen hun lage loon omdat er voor hun zo weer een ander is. Als je klaagt wordt je ontslagen waardoor je weer werkloos ben en je gezin niet kan onderhouden. Tegenwoordig met alle hulp die naar de derde wereldlanden gaan wordt er wel beter gelet op vooral de informele banen in de derde wereld landen, maar grote verschillen worden nog niet gehaald.

Poll

Globalisering is?

Bekijk de resultaten

Valuta-handel

Valuta-handel

Onder valutahandel verstaan we de koop of verkoop van een valuta op een (lokale) markt voor tegen een andere valuta. Eigen en vreemde valuta We onderscheiden de eigen valuta (van het eigen land) en vreemde valuta (van het buitenland). Vreemde valuta worden tot de vreemde deviezen gerekend. Het bestaan van verschillende valuta's leidt bij internationale handel tot de noodzaak wisselkoersen vast te stellen. Bij vaste wisselkoersen bestaan er door de monetaire autoriteiten geregelde vaste omwisselingverhoudingen tussen de verschillende valuta's. Al lang voor de invoering van een gemeenschappelijke munt (de euro) in een groot deel van de Europese Unie, probeerde men de koersen binnen een bepaalde bandbreedte te laten schommelen. Gebruik valuta van een ander land Elk land heeft in beginsel zijn eigen valuta, doch in een aantal gevallen wordt de valuta van een ander land gebruikt. Dit kan het geval zijn indien het om een klein land gaat dat de valuta van een naburig land gebruikt. Een voorbeeld is Liechtenstein, dat de Zwitserse frank gebruikt. Ook kan men in zo'n geval wel een eigen valuta hebben waarvan de waarde is gekoppeld aan die van een naburig land. Dit is in Luxemburg het geval geweest: de Luxemburgse frank was gekoppeld aan de Belgische frank. Een andere situatie waarin men een dergelijke koppeling hanteert (of tenminste nastreeft) doet zich voor indien men gebruik wil maken van de economische reputatie (en stabiliteit) van die andere munt. In 2004 was dat bijvoorbeeld het geval bij de Bosnische konvertibilna marka, die een vaste koers had ten opzichte van de euro, en voor 2002 een vaste koers had ten opzichte van de Duitse Mark (D-Mark). Het zelfde geldt voor de Bulgaarse lev. Gezamenlijke valuta's Ook kunnen landen besluiten tot het hanteren van een gezamenlijke valuta. Het meest bekende voorbeeld is uiteraard de euro; een aantal landen in Afrika hanteert de CFA-frank, die een redelijk vaste koers heeft ten opzichte van de euro (en daarvoor ten opzichte van de Franse frank), en een aantal landen in het CaraÔbisch gebied hanteert de Oost-Caribische dollar. Valutapolitiek Het komt vrij vaak voor dat monetaire autoriteiten een bepaalde bandbreedte rondom een referentiekoers nastreven. Die bandbreedte kan variŽren van 15 procent tot minder dan 1 procent. Een nauwe koppeling werd (vůůr de invoering van de euro) door De Nederlandsche Bank nagestreefd tussen de gulden en de D-Mark. Een aantal in 2004 tot de Europese Unie toegetreden lidstaten hanteert een dergelijke koppeling tussen hun valuta en de euro. Grote schommelingen in wisselkoersen worden in het algemeen nadelig gevonden, daar ze de internationale handel bemoeilijken (en volgens sommige lezingen uitnodigen tot speculatie). Bij internationale handelstransacties zullen de daarbij betrokken partijen zich moeten afvragen of ze het risico of valutastijgingen of -dalingen moeten afdekken met termijncontracten. Dit brengt extra kosten met zich mee. Monetaire autoriteiten zullen er naar streven om, ook als er geen formele koppeling of bandbreedte wordt gehanteerd, fluctuaties beheersbaar te houden, doch door de omvang van de internationale valutamarkten is dit vaak nauwelijks haalbaar. Een centrale bank kan (soms in samenwerking met andere centrale banken) een ongewenste stijging of daling van de koers van een valuta trachten af te remmen door op de markt die valuta te verkopen of te kopen (dit staat bekend als interventie) doch hiermee zijn dusdanig grote bedragen gemoeid dat het effect vaak zeer gering is. Het "verbaal sturen" van markten lijkt vaak meer vruchten af te werpen. De indruk bestaat dat er sprake is van een spanning tussen de economische en de psychologische aspecten van een valutakoers: een "sterke valuta" is uit psychologisch (en politiek) oogpunt nastrevenswaardig, doch een exporteur zal het onwenselijk vinden als zijn producten als gevolg van een hoge valutakoers voor buitenlandse afnemers te duur zijn. (Hierbij wordt aangetekend dat het vermoedelijk onmogelijk is om een objectief "correcte" valutakoers vast te stellen. Of een koers hoog of laag is, lijkt vaak ten dele door emoties bepaald te worden. Zie tevens het lemma wisselkoers.) De mate waarin valuta's kunnen worden omgewisseld, verschilt van land tot land. In veel gevallen is de in- en uitvoer van de eigen en van vreemde valuta's aan beperkingen onderhevig. Speculeren met valuta's Valuta's worden ook ingezet als beleggingsinstrument. Eťn valuta wordt gekocht en met een andere wordt betaald. Dit betekent, dat bij het speculeren met valuta's altijd in een valuta-paar wordt geÔnvesteerd, en dat al naar gelang de verwachting in de koersontwikkeling dit valutapaar wordt 'gekocht' (long) of 'verkocht' (short). Deze speculaties worden op de FOREX-markt (een afkorting van Foreign Exchange) geplaatst. Net zoals opties en futures is een valuta-paar een hefboomproduct, met een hefboom (bij enkele makelaars) tot wel 1:400. Anders als bij futures en opties bestaat er geen gestandaardiseerd FOREX-contract, dat de voorwaarden voor het speculeren met valuta-paren regelt. Elke makelaar is hetzij een market-maker (met eigen voorwaarden) of hij is een zgn. 'introducing broker' voor een andere/grotere FOREX-makelaar. Elk van deze market makers probeert opdrachten eerst in zijn eigen klantenkring te 'matchen', voordat hij een opdracht verder geeft. Dit heeft als gevolg, dat een makelaar zo nu en dan koersen heeft, die van de rest van de markt afwijken. Dit opent mogelijkheden voor arbitrage, wat uiteindelijk de verschillen weer opheft. Het feit dat er geen gestandaardiseerde FOREX-contracten bestaan en het feit dat elke broker eigenlijk een 'market maker' is, maakt de handel in valuta's soms ietwat ondoorzichtig. Bovendien is er nog iets anders aan de hand: makelaars moeten zich beschermen tegen risico's die ontstaan door de open marktposities van hun cliŽnten. Dit doen ze vooral door de tegengestelde marktpositie in te nemen, ook wel 'hedging' genoemd. Het pure hedgen is begrijpelijk uit het oogpunt van de makelaar. Problematisch is echter, dat met het 'hedgen' de makelaar eigenlijk tegen zijn cliŽnt speelt en dat er een belangenconflict kan ontstaan. Bij het pure 'hedgen' van open posities is er geen conflict; indien echter de makelaar uit zijn open marktposities een rendement wil bereiken, ligt dit moeilijker: hij speelt tegen zijn klant ťn wil het spel winnen ťn heeft volmachten gekregen voor boekingen op het depot van zijn cliŽnt. De klant heeft vaak het nakijken.

Door Globalisering i.s.m globalisering.startspot.nl
Hosting en scripting door: MPlay.nl
Er staan 11 links op deze pagina.
Opmerkingen of suggesties?